Düşünce, Sanat ve Kariyer Topluluğu

İş dünyası ve proje geliştirmeye ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirerek öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesini, sosyalleşmelerini, sorumluluk bilinci geliştirerek disiplin altında grup çalışması yapabilme yeteneğini sağlamak.

Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji "BIOGEN” Topluluğu

Biyoloji, Genetik ve Biyoteknoloji (BIOGEN) Topluluğunun amacı; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencileri biyoloji ve biyomühendislik projelerine yönlendirmek, konferanslar düzenlemek ve konferanslara katılımı sağlayıp kazanımlar elde etmektir.

Fotoğrafçılık Topluluğu
Fotoğrafçılık Topluluğu

Fotoğrafçılık topluluğunun üyelerinin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, sosyal ihtiyaçlarını karşılamak. Topluluk üyelerinin daha rahat bir ortamda bulunmasını sağlayarak, gerekli faaliyetlerle okulun tanıtımını sağlamak. Topluluk sadece topluluk üyelerine yönelik olarak, amaçları kapsamında faaliyette bulunmaktadır.

Gezi Topluluğu
Gezi Topluluğu

Öğrenci Toplulukları; Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerinin bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde bulunmalarını, bu tür etkinlikler ile kariyer gelişimlerini desteklemelerini ve bilgi, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, kendisine güvenen sorumlu bireyler olarak yetişmelerini, üniversite içinde ve dışında üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkarmalarını amaçlar.

Bilim Topluluğu

Okulumuzda, çeşitli bilimsel konularda (fizik,kimya,biyoloji,astronomi gibi pozitif bilimler) konferanslar, bilim şenlikleri ve bilimsel etkinlikler düzenlemek ve aynı zamanda Konya ve çevre illerdeki bilimsel konferans, kongre ve festivallerine katılarak öğrencilerin bilgi seviyesini arttırmak, onları üniversitenin kurumsal kimliğine uygun araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetişmelerine katkıda bulunmak, okulumuz dışındaki bilimsel etkinliklerde okulumuzu temsil etmek. Kulüp üyelerinin, gerek kulüp gerekse iş dünyası ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak.

Çevre Topluluğu

Sürdürülebilir bir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için üniversite öğrencilerinin bilinç kazanmalarını sağlamak ve bu doğrultuda ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olmaları için aktif faaliyetlerde gönüllü olmalarım sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Genel Mühendislik Topluluğu

Öğrencilerin kendi alanlarına yönelik olarak ilgi ve yeteneklerine göre gelişim sağlayacak organizasyonlar düzenlemek. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olacak organizasyonları tespit ederek öğrencilerin bu organizasyonlara katılımını düzenlemek, kolaylaştırmak. Öğrencilerin hedeflerine yönelik alanlarda gelişim sağlamış mühendis, akademisyen vb. kişileri üniversitem ize davet ederek bilgi edinmelerini sağlamak. Üniversitemize aday öğrencilere üniversitemizin tanıtımını yapmak. Mühendisliğin sadece iş tanımı olmayıp her alanın aslında mühendislik kaynaklı olduğunu üyelere benimsetmek. Öğrencilerin belirlenecek konularda harici eğitim kursları düzenlenerek çeşitli alanlarda ar-ge faaliyetleri düzenlemek, yarışmalar düzenlemek ve bunlara katılacak ekiplerin sağlanması.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ”IEEE” Topluluğu
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ”IEEE” Topluluğu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi içerisinde donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir mühendis olarak yetişebilmeleri için mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak, özellikler robotik sistemler, yazılım, otomasyon sistemleri, elektrikli araçlar ve diğer mühendislik bölümleriyle ilgili diğer konularda araştırma yapmaktır. Ayrıca, üniversitemizin ve diğer üniversitelerin özellikle Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve diğer bölümlerinde okuyan öğrencileri arasında iletişim kurmak, üyelerinin mesleki sosyal açıdan gelişmelerini sağlamak, bilgiyi ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmek, topluma teknolojinin faydasını anlatmak, farkındalığını arttırmak, teknoloji odaklı girişimciliği artırmak, üniversite sanayi işbirliğini güçlendirmek, mühendisliğin bilinirliğini artırmak, üyelerin ve toplumun kişisel gelişimini teşvik etmek, iş hayatında gerekli olan bilgi ve beceriler ile donatmaktır.

Endüstri Mühendisliği Topluluğu

Öğrencilerin ders dışında gelişimlerine yardımcı olmak; görev sorumluluk alma ve takım çalışması bilincini aşılamak; mezuniyet sonrasında çalışmak isteyecekleri sektör, bölüm ve şirketleri yakından tanımalarına katkıda bulunmak; sosyal ve mesleki gelişimlerine yardımcı olmak; iç ve dış paydaşlarla sağlıklı bir iletişim ortamı yaratmak.

İşletme "Business Club” Topluluğu

Öğrencilerin donanımlı ve uluslararası alanda rekabet edebilir bir işletme bölümü öğrencileri olarak yetişmelerine katkıda bulunmak; ekonomi, işletme bilimleri ve iş dünyası üzerine eğitici ve eğlence içerikli aktivitelerle mesleki alanda gelişmelerini sağlamak; kişisel gelişimlerini teşvik etmek ve iletişim becerilerini arttırmak; iş hayatında gerekli olabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak.

"USICIAN" Müzik Topluluğu

Üniversiteye, öğrencilere, öğretim üyelerine ve öğretim elemanlarına müziği sevdirmek; öğrencilere özgüven ve cesaret aşılamak; müzik alanında yetenekleri öğrencileri ortaya çıkartmak.

Robotics ve Yazılım Topluluğu Topluluğu
Robotics ve Yazılım Topluluğu Topluluğu

Akademik programla uyumlu olarak öğrencilerin mekatronik sistemleri, otomasyon, insansız hava araçları, robotik sistemler ile bunların alt sistemleri olan algılama, kontrol, karar ve hareket sistemlerini oluşturan mekanik, elektronik ve yazılımları öğrenmesi, uygulaması ve yenilikçi uygulamalar geliştirmesini sağlamak.

Organizasyon ve Sosyal Etkileşim Topluluğu

Öğrencilerin toplumsal ve kültürel iletişimlerine yardımcı olmak, beden ve ruh sağlıklarını korumak, araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak; sosyal ihtiyaçlarını karşılamak.

Görsel Sanatlar Topluluğu

Öğrencilerin sosyal, duygusal ve zihinsel özelliklerini geliştirmek; görsel sanatlar aracılığı ile yaratıcılıklarım arttırmak; özgün düşünceyi ve estetik anlayışı geliştirmek; haz almasını ve duygusal açıdan rahatlamasını sağlamak; paylaşmayı öğretmek.

Dergi ve Gazetecilik Topluluğu

Bireyi esas alarak daha büyük topluluklara, sonrasında topluma faydalı bilgileri kendisini ve bulunduğu topluluğu iletişim araçları kullanarak en doğru ve etkili şekilde iletecek becerileri kazandırmak.

Bilinçlendirme Topluluğu

Öğrencilere yabancı dil konusunda özgüven kazandırmak; özgün fikir ve çalışmaları desteklemek; kendilerini ve diğer bireyleri bilinçlendirmek; tüm öğrencilerin toplumsal ve kültürel gelişmelerine yardımcı olmak; üniversite adaylarına üniversitenin tanıtımlarında yardımcı olmak; dış paydaşlarla kültür alış verişinde bulunmak; öğrencilerin araştırıcı ve yaratıcı kişiler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

Tiyatro Topluluğu
Tiyatro Topluluğu

Öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve eğitsel alanlarda gelişmelerine yardım etmek; tiyatro kültürünü tanıtmak ve sevdirmek; bilinçli sanat izleyicisi olmaları için katkı sağlamak; insan ilişkilerinde girişken, kendilerini ifade edebilen bireyler olmaları yönünde kendilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak; tiyatro alanında klasik eserleri incelemek, sahne gösteriminde sunmak, vücut dilini keşfedip diksiyon ve artikülasyon çalışmaları ile doğru iletişim kurma yönlerini geliştirmek.

“Who am I" Topluluğu

Öğrencilerin ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerinde ve geliştirmelerinde, yapmayı hedefledikleri projeleri gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak.

Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu
Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Topluluğu

Sosyal dayanışma ve toplumsal yardım yapmaya ilgi duyan üniversitemiz öğrencilerini bir araya getirerek öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirilmesini, sosyalleşmelerini, sorumluluk bilinci geliştirerek disiplin altında grup çalışması yapabilme yeteneğini sağlamak, Kulüp, faaliyetleri ile ilgili eğitimler düzenlemek, sokak hayvanlarının yaşam hakları için faaliyetler düzenlemek, sosyal dayanışma projeleri yürütmektir.

Yapay Zekâ Araştırma ve Geliştirme Topluluğu

Yapay Zekâ Araştırma ve Geliştirme Topluluğunun amacı, değişen global dünyada bilgisayar ve yazılıma ilgili olan bireyleri bir araya getirmektir. Bu bireyleri endüstri 4.0 ve tarım 4.0 devrimleri ışığında geliştireceği yazılım-donamm teknolojileriyle %100 yerli ve milli, verimli algoritmalar üretmek ve ülkesi yararına bunu kullanabilen bireyler   yetiştirmektir.

Ombudsmanlık Topluluğu
Ombudsmanlık Topluluğu

Ombudsmanlık topluluğu, üniversitemiz öğrencilerinin Ombudsmanlık (Kamu Denetçiliği)'ı bilmeleri, tanımaları, hak arama işleyişini anlamaları amacıyla kurulmuştur. Ombudsmanlık topluluğu, üniversitemiz öğrencileri arasında insan haklarının, temel vatandaşlık haklarının, hukukun üstünlüğünün, hakkaniyet anlayışının, iyi yönetim ilkelerinin ve hak arama anlayışlarının geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur.

Spor Topluluğu

Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür ve çağdaş bir şekilde ifade edebilmelerini sağlayacak sosyal, sportif ve kültürel bağlamdaki faaliyetler için bir çatı oluşturmak, Üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek; üyelerini arkadaşlık, dostluk ve karşılıklı anlayış bağları ile birleştirmek; sevgi ve saygıya dayanan sosyal ilişkileri geliştirmek; üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak, Amatör sporu geliştirmek ve sevdirmek, Ulusal ve uluslararası sportif amaçlı geziler düzenlemek ve bu gezilerde üniversitemizin adını duyurmak, Sportif eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak; spor yarışmaları düzenlemek; boş zamanları eğlenerek ve sağlıklı bir yaşam için gereken spor aktivitelerini yaparak değerlendirmektir.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu

Topluluğun amacı çeşitli ülkelere ve milletlere mensup öğrencilerimizin kültürlerini üniversitemizde tanıtmasıdır. Buna örnek model olan ve ilk olarak tanıtılacak Çin ülkesinin  geleneksel Çin el yapımı etkinlikleri Çin düğümlü kağıt kesme origami, Köfte ve ay pastası  yapımı gibi geleneksel Çin yemeği yapma,  Kaligrafi geleneksel Çin sanatı tekniklerini gerçekleştirme, Temel Çince dil dinleme, konuşma, okuma ve yazma, Çin çayı yapma, Geleneksel Çin müziğini takdim etme ve  geleneksel müzik aletlerini tanıtma,  Gobang satranç oyunu oynama , Çin geleneksel kostümlerinin tanıtımı  gibi hedefler barındırmaktadır. 

Genç Girişimciler Topluluğu
Genç Girişimciler Topluluğu

Üniversitemiz öğrencilerinin girişimciliğe ilgilerini arttırmak girişimciliğe üniversite yaşamlarından başlayıp, üniversitenin girişimci mezunlar vermesinde katkıda bulunmak. Üniversitemiz öğrencilerinin fikirlerini projeye, projeleri girişime dönüştürmelerine yardımcı olmak, öğrencileri işlerini kurmaları konusunda motive etmek, iş kurmakla ilgili gerekli bilgileri öğrencilere aktarıp, bu konu hakkında gerekli eğitim desteğini sağlamak Üniversite öğrencilerine; girişimciliğe başlamak için hibe desteği veren kuruluşlar hakkında bilgi vermek Girişimcilere hibe veren kuruluşlarla ortak projeler yürütmek, bu kuruluşlarının üniversitede girişimcilik kursları açmalarını sağlamak .Üniversite öğrencilerinin projelerini iş hayatına geçirmek için öğrencileri "melek yatırımcılarla” tanıştırmak Girişimde bulunmak isteyen, fakat projesi olmayan ya da projesi olan, fakat yanında maddi ve manevi destek veren birisini bulamayan öğrenciler için proje ekipleri kurmak, projelerini daha rahat hayata geçirilmesini sağlamaktır.

Ekonomi ve İnovasyon Topluluğu
Ekonomi ve İnovasyon Topluluğu

Kulüp, faaliyetleri ile ilgili eğitimler düzenlemek, iktisat ve teknoloji temalı çalıştaylar düzenlemek, sermaye piyasaları eğitimleri organize etmek. Üniversiteler, eğitim kuruluşları ve dış ülke kulüpleri ile bilgi alışverişinde bulunmak, ilgili konularda temaslar yapmak. Toplumsal konularda eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak, bu kapsamda oluşturulacak kurullar ile etkinlikler düzenlemek, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek, toplumsal farkındalık oluşturmak resmi ve özel konferanslara katılmak.

Psikoloji Topluluğu
Psikoloji Topluluğu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Psikoloji Topluluğu olarak temel misyonumuz Psikoloji bilimini tanıtıcı, sevdirici, öğretici çalışmalarda bulunarak yalnızca Psikoloji bölümü öğrencilerini değil Psikoloji bilimine ilgi duyan ve bu alanda farkındalık yaratmak isteyen tüm öğrencileri bir araya getirip bu amaca yönelik faaliyetlerde bulundurmaktır. Bu amacımıza yönelik olarak Psikoloji alanında uzman kişileri davet edip seminer ve konferanslar düzenleyerek bakış açımızı genişletmeyi, olaylara ve insanlara farklı perspektiflerden bakabilmeyi öğrenmeyi, Psikoloji öğrencilerinin ise mesleğine fayda olarak çeşitli etkinliklerle sosyal ortamlarda aktifleşmesini sağlamayı hedeflenmekteyiz. 

Arkhe Tasarım ve İçmimarlık Topluluğu
Arkhe Tasarım ve İçmimarlık Topluluğu

'Arkhe' felsefede 'Temel' anlamına gelmektedir. Topluluk ismini buradan almakta olup, ' Temel Tasarım ve İçmimarlık' faaliyetlerini sürdürmek üzere planlanmıştır. Tasarımsal çalışmalara ilgi duyan ve içmimarlık bölümünde okuyan öğrencilerin ortak fikirler sunarak etkinlikler düzenleyebilmesi, tasarım ve sanat içerikli faaliyetlerin arttırılması, günümüz global dünyasında gelişmekte olan içmimarlık sektörünü yakıdan takip etmek, içmimarlık ve tasarım konuları hakkında detayları takip etmek, güncel haberleri gündeme alarak incelemek, tartışmak, tasarım ve mimari alandaki kitapları ve dergileri yakından takip ederek bu çerçevede söyleşiler düzenlemek, bilgilerin paylaşımını sağlamak, sektörde halihazırda faaliyet göstermekte olan içmimarlar ve tasarımcılarla iletişime geçerek konferanslar, açık oturumlar, atölye çalışmaları düzenlemek ve bunların takibini yapmak, tasarlanan ürünlerin sergi ve tanıtımlar düzenlemek, üniversiteler arası etkinliklerde yer alarak faaliyet alanlarını geliştirmek amacındadır.

Sürdürülebilir Tarım Topluluğu
Sürdürülebilir Tarım Topluluğu

Topluluğun temel amacı tarım ve doğa bilimleri alanında, araştırma ve geliştirme ilkesiyle bu alanda çalışmak isteyen ve ilgi gösteren öğrencilerin ufkunu geliştirilmesinde ve eğitimlerinde katkıda bulunmaktır. Ayrıca sürdürülebilir tarım, Tarım 4.0, organik tarım gibi alanlarda öğrencilerin bilgiye ulaşmasına yardım etmek ve bu alanlarda projeler geliştirmek de topluluğun amaçlarındandır.

İletişim ve Tanıtım Topluluğu

Üniversitemiz öğrencileri bir araya getirerek öğrencilerin Üniversitenin tanıtımını üstlenmesinde, her topluluğun etkinliklerini ve Üniversite içi (Ders,Lab) faaliyetlerini kayda alınmasında ve sosyal mecralarda paylaşılmasında , okul içerisindeki görevliler ile diyalog gelişimi iletişim konusunda çeşitli çalışmaları disiplin altında topluluk olarak çalışılması yapabilme yeteneğini sağlamaktır. 

Genç Kızılay Topluluğu
Genç Kızılay Topluluğu

Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım yapmaksızın, her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın insan sıkıntılarını gidermek amacıyla, korunmasız insanlara yardım etmek, insan hayatını ve sağlığını koruyarak onun kişiliğine saygı gösterilmesini sağlamak ve insanlar arasındaki karşılıklı anlayışı, dostluğu, saygıyı, işbirliğini ve sürekli barışı geliştirmeye destek olarak insan onurunu korumaktır. Genç Kızılay topluluğu olarak bu faaliyetleri Üniversitemiz bünyesinde uygulamaktır.

Çocuk Hakları ve Farkındalık Topluluğu

Çocuk Hakları ve Farkındalık Topluluğu’nun ana amacı, Çocukların uğradığı haksızlıklara, istismara karşı onların yanında durmak, onların dili olmaktır. Diğer amaçları ise, okulda farkındalık oluşturmak ve haksızlıklarla hep birlikte mücadele etmektir.

Okçuluk Topluluğu
Okçuluk Topluluğu

Okçuluk Topluluğu’nun ana amacı okçuluk sporunun, topluluğa üye olan kişilere sportif bilgilerin tam olarak verilerek öğretilmesi ve düzenlenecek olan müsabakalara Üniversitemiz adına katılım sağlanmasıdır.